We believe in the uniqueness of every one of us.

Center for Personalized Medicine


Every one of us has its own unique feelings, emotions, thoughts, hopes, life experience, but also its unique body, its construction, functions, strenghts, unique points of minor resistance as well as unique features of metabolism. Reflection of this uniqueness shows as very important in efforts focused on regaining and maintaining of good health and happiness.   

Tailoring  interventions to treat each and every patients accordingly is long lasting effort of medicine since very ancient times. Already in times of Hippocrates there was a paradigm of a need of tailor made treatments specific for each individual. Since then our insight into determinants, mechanisms, biological functions and body&mind relationships extended dramatically and many of formerly extensively used one-size-fits-all treatment approaches have came to a crisis. Genetics, metabolomics, proteomics, molecular biology, and many fields of science are helping today to create detailed picture of each person. 

In this situation is personalized medicine the natural outcome. Personalized medicine is a scientific evidence based approach which takes into consideration inter-individual differences in tailoring medical decisions, treatment strategies, interventions as well as products used to treat a patient. As is for everyone of us unique fingerprint so are unique individual needs to be reflected in treatment plans.

We are convinced, that only joint effort of the patient and accompanying multi-disciplinary team of experts, leads to best possible outcome of treatment.

In our Center for Personalized Medicine you can find multi-disciplinary team focused onto your recent needs. We will elaborate in mutual cooperation with you individualized plan corresponding to your ideas and needs.

Centrum Personalizovanej Medicíny


Veríme v jedinečnosť každého z nás.

Každý z nás má svoje unikátne pocity, city, myšlienky, nádeje, životné skúsenosti a zážitky, ale aj svoje unikátne telo, jeho stavbu, funkčnosť, silné stránky, jedinečné miesta najmenšej odolnosti, ako aj unikátne vlastnosti svojho metabolizmu. Ukazuje sa veľmi významným zohľadňovať túto jedinečnosť v úsilí o znovuzískanie a udržanie zdravia a šťastia. 

Intervencie šité na mieru podľa potrieb pacienta sú dlhodobým úsilím lekárstva už od dávnych čias. Už v časoch Hippokrata sa vyznávala paradigma potreby na mieru šitej liečby špecifickej pre každého pacienta. Odvtedy sa náš vhľad do problematiky determinantov, mechanizmov, biologických funkcií a vzťahu psyché a telesna dramaticky rozšíril a mnohé v minulosti široko používané plošné liečebné prístupy sa dostali do krízy. Genetika, metabolomika, proteomika, molekulárna biológia a mnohé iné vedné oblasti dnes napomáhajú k tvorbe detailného obrazu každého človeka.

Za tejto situácie je personalizovaná medicína prirodzeným východiskom. Personalizovaná medicína je vedecký, na dôkazoch postavený prístup, ktorý zohľadňuje interindividuálne rozdiely pri vytváraní na mieru šitých medicínskych rozhodnutí, liečebných stratégií, intervencií ako aj prostriedkov použitých pri liečbe pacienta. Ako je pre každého z nás jedinečný odtlačok prsta, tak sú jedinečné individuálne potreby, ktoré sa majú odrážať v liečebnom pláne.  

Sme presvedčení, že iba spoločné úsilie pacienta sprevádzaného multidisciplinárnym tímom expertov vedie k najlepším možným výstupom liečby. V našom Centre personalizovanej medicíny nájdete multidisciplinárny tím zameraný na Vaše aktuálne potreby. Vo vzájomnej spolupráci s Vami spoločne vypracujeme individualizovaný plán postupu, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám a predstavám.